Actievoorwaarden Yakult Interactive Experience

ALGEMEEN

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Yakult winactie van verschillende prijzen via de Yakult Interactive Experience (de “Actie”) van Yakult Nederland B.V., Handelsweg 59 H, 1181 ZA Amstelveen (“Yakult”) ter promotie van het bedrijf Yakult en de Yakult producten. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Yakult Nederland Consumentenservice.
 2. Yakult behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Yakult daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Yakult bekend worden gemaakt via de Yakult website. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Yakult behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

DEELNAME

 1. Medewerkers van Yakult alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 4. Yakult stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

ACTIEOPZET

 1. Hoe doe je mee? Bekijk de Yakult Interactive Experience, verzamel punten zodat je in de World of Flavours terecht komt. Daar kun je aan het eind via een speciaal actieformulier jouw NAW gegevens achterlaten om kans te maken op een prijs.
 2. De actieperiode loopt van april t/m juli 2023.
 3. Om deel te nemen aan deze actie wordt het online inschrijfformulier in de Yakult ingevuld met voornaam, achternaam en email adres.
 4. Uit alle inzendingen worden, maandelijks, op onpartijdige wijze de winnaars getrokken. Elke maand wordt de honderdste inschrijving beloond met een prijs, nl. een waardebon ter waarde van €200 voor natuurhuisjes.nl. De trekkingen vinden plaats op de laatste werkdag van de maand.
 5. Op verzoek van een Deelnemer zal Yakult aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 6. Winnaars krijgen uiterlijk vier weken na iedere trekking bericht per email.
 7. De winnaar(s) zal/zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs. De winnaars moeten binnen vier weken hun volledige NAW gegevens hebben verstrekt aan Yakult, anders vervalt hun aanspraak op de prijs.
 8. De prijs wordt uiterlijk twee weken na het opgeven van het adres per post of transporteur verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres.
 9. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.

PRIJZEN

 1. In deze Actie wordt in Nederland de volgende prijzen weggegeven.
  Elke maand 1 bon ter waarde van € 200 euro.
  De totale consumenten waarde van de prijzen bedraagt € 200 per maand.
 2. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 3. Het maximaal te winnen aantal in deze consumentactie is 1 prijs per persoon en adres.
 4. Prijzen worden uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.
 5. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

PRIVACY

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Yakult kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Yakult met inachtneming van de privacyverklaring van Yakult, zoals vermeld op https://yakult.nl/privacy-verklaring/.
 3. Yakult zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Yakult door het betreffende vakje op het inschrijf formulier aan te vinken.
 4. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Yakult verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deelnemers hebben het recht tot inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Yakult is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Yakult draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Yakult is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Yakult is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 2. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of geregisseerd door Facebook. Door deelname accepteert en geeft de deelnemer aan te begrijpen dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Facebook voor zover bij de wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze Actie. De deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Yakult verstrekt wordt en niet aan Facebook.

SLOTBEPALINGEN

Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen in deze Interactive experience zijn eigendom van Yakult. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Yakult.

Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Yakult handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Yakult:
• per telefoon op het nummer 0800-234-8888;
• via email: info@yakult.nl.

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Yakult afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 23 februari 2022.